ИНФОРМАЦИЯ

Ние във FACEBOOK

 

Цени на Счетоводни услуги

 

Има най-различни видове счетоводни услуги: Вътрешен одит, годишно приключване, анализиране на активите, загубите и печалбата, годишни финансови отчети и други. В тази статия ще ви запознаем със стандартните счетоводни услуги и техните цени, които се предлагат от всяка счетоводна къща.


Няма фирма, която да не тегли чертата на приходите и разходите в края на годината. Поради тази причина нека започнем с „Годишното счетоводно приключване”. Законът за счетоводството регламентира единствено годишното приключване, при което се извършват най-голям обем счетоводно-отчетни работи и процедури. Годишното приключване, е финалната фаза на счетоводно-отчетната работа за годината. То представлява подробен и задълбочен анализ на дейността на предприятието през изминалата година. Като функция от счетоводния процес, то представлява комплекс от взаимно свързани отчетни и изчислителни работи, които се извършват в определена последователност.


Втората от най-популярните счетоводни услуги, е „Вътрешния одит”, като за тази услуга няма ясно регламентирани цени и всяка счетоводна къща или счетоводител сам определя колко ще ви струва „Вътрешния одит”. Той представлява предоставяне на управленска увереност и консултиране. Той се извърша, с цел да подобри дейността на организацията и тя да постигне целите си чрез прилагането на систематичен и дисциплиниран подход за подобряване на ефективността на процесите на управление. Вътрешния одит се извършва чрез изпълнението на определени одитни ангажименти за увереност и консултиране. Одитния ангажимент за увереност представлява обективна оценка и мнение на вътрешния одитор относно процеса, системата или друг обект на одита. Докато Одитния ангажимент за консултиране се изразява в даване на съвет, мнение или обучение от външен човек. Това се прави, с цел да се подобри процеса на управление на риска и контрола без вътрешния одитор да поема управленска отговорност за това.


И последния вид счетоводни услуги, с които ще ви запознаем в тази статия, са „Счетоводните сметки”. При тях няма ясно регламентирани цени и обикновено се продават в пакет или абонамент с други услуги. Този тип счетоводство представлява счетоводен баланс с помощта, на който се проследяват и отразяват промените в имуществото на фирмата. Като за тази цел в по-големите фирми се извършва счетоводен баланс след всяка стопанска операция. Най-общо казано, счетоводната сметка може да се определи като система за пресмятане, която установява състоянието и настъпилите изменения във всяко нещо от имуществото на фирмата за отчетния период. Поради простата причина, че имуществото, което притежава предприятието не е само едно, то и счетоводните сметки не се използват изолирано, а в система. По този начин счетоводните сметки се превръщат в средство за класифициране и разпределяне на положителните и отрицателните ефекти, които възникват от всяка стопанска операция. Всяка счетоводна сметка може да бъде различна по съдържание, в зависимост от записванията по нея. Организирането на записвания се извършва по определени норми и правила, които са свързани с типа на сметката.