ИНФОРМАЦИЯ

Ние във FACEBOOK

„М енд М” - Коректност, отговорност, компетентност!

Финансово-счетоводни и правни услуги, обслужване на дейността на фирмите, както и изготвяне на годишен финансов отчет, консолидиран финансов отчет, съставяне на статистически формуляри, съставяне на годишна данъчна декларация за физически и юридически лица, всичко това е бързо и достъпно, когато се изпълнява от професионалисти.


Ние предлагаме:

  • Годишно счетоводно приключване и съставяне на годишен финансов отчет – това е финалният етап на текущото счетоводно отчитане на дейността на фирмата през цялата финансова година. Изразява се в окончателно оформяне на финансовия резултат от дейността й за съответната финансова година, като включва, всички не обходими процедури.

  • Изготвяне и подаване на годишна данъчна декларация - След съставянето на годишния финансов отчет, всяка фирма се нуждае от съставяне на годишната данъчна декларация по ЗКПО. Внимателно и отговорно отразяваме всички данъчни облекчения и коректното формираме годишния финансов резултат.

    В хода на самия процес на годишното счетоводно приключване се подготвят началните салда за следващата отчетна година, а също така се осъществява пълен анализ на цялостната дейност на фирмата през отчетната финансова година. Осъществява се при спазване на разпоредбите на конкретни законови и подзаконови нормативни документи, в които законодателят е определил редът и процедурите, по които следва да се осъществява счетоводното приключване. Задължително е основаването на законовите изменения за съответния отчетен период, като е необходимо да се съблюдават всички промени, засягащи конкретни аспекти на фирмената дейност и процедурите по годишното счетоводно приключване като цяло. Поради редица специализирани изисквания както законови, така и практически, ние постоянно следим и анализираме промените, за да сме полезни и сигурни за Вашите фирми. Извършваме професионални, бързи и качествени услуги в законоустановените срокове. Нашата цел е не само професионалното осъществяване на посочените дейности, но и защита интересите на нашите клиенти и ефективно разходване на тяхното време.

  •