ИНФОРМАЦИЯ

Ние във FACEBOOK

„М енд М” - Коректност, отговорност, компетентност!
В началото на 2008 г. в България бяха въведени нови правила за регистрация и пререгистрация на фирми. Основните цели на промените са по-бърз и опростен процес на регистрация, по-лесна процедура по регистрацията, както и елиминирането на злоупотреби. Във връзка с приемането на Закона за търговския регистър регистрацията на фирми вече се извършва от Агенцията по вписванията, а не от Окръжния съд.

 

Съгласно чл. 6, ал.1 от новоприетия Закон, всеки търговец е длъжен да поиска да бъде вписан в търговския регистър, като заяви подлежащите на вписване обстоятелства и представи подлежащите на обявяване актове. Всички съществуващи фирми са задължени да се пререгистрират в срок от 3 години. Всяко ново начало и желание за развитие на бизнес, учредяване на нова фирма, дъщерно дружество или обединие на няколко дружества изискват усилия и компетентност. За регистрация на нова фирма е необходимо предварително да бъдат изпълнени някои условия. Българският търговски закон предлага различни видове дружества, които в зависимост от конкретните ви нужди могат да отговорят на вашите изисквания при регистрация на фирмата. Всяко едно от тях има свои преимущества и недостатъци, като не може да се каже че има универсално решение за всеки отделен случай. Предлагаме и извършваме регистрация на нова фирма, пререгистрация, обявяване на годишни финансови отчети и извършване на промени в основни обстоятелства на фирмата. Дейността се извършва с участието на адвокат, поради прецизната подготовка на документите, съобразени с изискванията на Търговския регистър. Познаваме както на теория, така и на практика най-новите нормативни актове и закони на Търговския регистър.

 

Основните моменти при регистрация на фирма:

  • С приетите промени в Търговския закон минималният капитал за откриване на ЕООД/ООД вече е 2 (два) лева.

  • Запазването на фирма важи за територията на цялата страна.

  • Всички промени в основни обстоятелства могат да се извършват само след пререгистрация на фирмата в Търговския регистър.

  • Отпада изискването за обнародване в Държавен вестник

  • Регистрацията на търговците в регистър БУЛСТАТ отпада.

  •