Запитване

Ако имате въпроси относно счетоводното обсужване ще отговорим на всяко ваше запитване в най-кратки срокове.
запитване

Контакти

Магдалена Виденова
0886162399, videnova@mandm.bg Адрес на фирмата:
гр. София, ул. „Камен Андреев” № 24 office@mandm.bg
карта

Регистрация на ЕООД


регистрация на ЕООД

„М енд М” - Коректност, отговорност, компетентност!

        Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) е дружество, образувано от едно лице. ЕООД е разновидност на ООД, но при този вид дружество, капиталът се притежава само от едно лице. Това е вид капиталово дружество, чийто капитал е разделен на дялове, а кредиторите не могат да се удовлетворяват от личното имущество на едноличния собственик на капитала.


        Едноличният собственик на капитала управлява и представлява дружеството лично или чрез определен от него управител. В случаите, когато собственикът е юридическо лице, ръководител или лице определено от него, управлява дружеството. Въпросите от компетентността на дружеството се решават на общото събрание, за което се съставя протокол в съответната за решенията на общото събрание форма. ЕООД може да се образува от дееспособно физическо лице - навършило 18 години, без правонарушения. Дружеството възниква от началото на вписването му в търговския регистър към Агенцията по вписванията, като правен субект. Необходимо е да бъдат вписвани всички последващи промени на обстоятелствата на търговското дружество, в това число и неговото прекратяване. Вписванията имат конститутивно значение (дружеството възниква и промените съществуват от момента на вписването им) и оповестително значение (дават публичност на регистрираните факти).


  Процесът на регистрация на ЕООД:

       Компетентен орган по регистрация на нов търговски субект е Агенция по вписванията (Търговски регистър ). Заявление за вписване на ЕООД може да бъде подадено във всяко от териториалните звена на Агенция по вписванията, находящи се по седалищата на окръжните съдилища. Процедурата по вписване на ЕООД започва с подаване на заявление. Към заявлението е необходимо да бъдат приложени всичките документи, съответно подлежащият на обявяване акт, съгласно изискванията на закона.
       Вписване, заличаване и обявяване се заявяват от търговеца лично или от негово име чрез лице или лица, които го представляват по закон, а в предвидените от закон случаи - и от името на друго лице.