ИНФОРМАЦИЯ

Ние във FACEBOOK

Ние Ви предлагаме:

 • Коректно отношение;
 • Отлично подготвен екип;
 • Стриктна ангажираност към Вашата дейност;
 • Професионални консултации на достъпен език;
 • И всичко останало, от което се нуждаете, за да започнете, развиете и управлявате успешно своя бизнес.

А по-точно:

СЧЕТОВОДНО ОБЛУЖВАНЕ :

 • Разработване на индивидуалната счетоводна политика на фирмата, съобразно стопанската сфера и изискванията на съвременната нормативна база за счетоводната отчетност;
 • Разработване на индивидуален сметкоплан;
 • Текущо осчетоводяване на първичните документи и следене на оборотите и салдата по сметките;
 • Изготвяне, платежни документи за дължими осигуровки, данъци и такси;
 • Следене, оборота за регистрация и дерегистрация по ЗДДС;
 • Ежемесечно изготвяне на справките - декларации по ЗДДС, следене на резултата за данъчния период (ДДС за внасяне/ДДС за възстановянане);
 • Прихващане, приспадане и възстановяване на резултата (данък за възстановяване) съгласно действащото законодателство;
 • Изчисляване, текущия финансов резултат ;
 • Следене на плащанията и постъплениятата по фактурите;
 • Изготвяне, справки за задълженията и вземанията по партньори;
 • Изчисляване, авансови вноски;
 • Изготвяне, счетоводен и данъчен амортизационен план;
 • Изготвяне, декларация по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък;
 • Изготвяне, Годишен счетоводен отчет съдържащ ? Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за собствения капитал, Отчет за паричните потоци и Приложения, и представянето му в НСС;
 • Изготвяне,годишна данъчна декларация и приложенията към нея.


Т Р З и ЛИЧЕН СЪСТАВ :

 • Изготвяне, трудови договори, длъжностни характеристики, допълнителни споразумения, заповеди за отпуск, заповеди за уволнение и т.н.;
 • Изготвяне и подаване на уведомления по чл.62, ал.4 от КТ;
 • Изчисляване и изготвяне на месечните ведомости за работни заплати;
 • Изготвяне, служебни бележки за Бюрата по труда, Службите за социално подпомагане и др.;
 • Подаване, болнични листа в НОИ;
 • Изготвяне и подаване, магнитен носител на ежемесечна информация за осигурените от фирмата лица ( декларация образец 1 и декларация образец 6);
 • Изготвяне и поддържане трудови досиета на всички работници;
 • Изготвяне,необходимите при пенсиониране документи;
 • Консултации и съвети относно новостите в законодателството по социалното, здравното и пенсионното осигуряване и Кодекса на труда.


РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ДДС :

 • Изготвяне,заявлението за регистрация по ЗДДС и пълен набор от всички необходими счетоводни справки и документи, съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС;
 • Представителство и защита по време на последстващата данъчна проверка, за регистрацията на фирмата по ЗДДС.


ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ :

 • Осчетоводяване, първичните и вторични счетоводни документи и изготвяне на Годишния счетоводен отчет съдържащ ? Баланс, Отчет за приходите и разходите;
 • Отчет за собствения капитал, Отчет за паричните потоци и Приложения, статистически форми и представянето им в НСИ съгласно НСС;
 • Изготвяне, годишна данъчна декларация и приложенията към нея, изчисляване на данъчните задължения и изготвяне на платежните документи.


ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА БАНКОВО КРЕДИТИРАНЕ :

 • Изготвяне, всички счетоводни отчети и справки, изисквани от съответната банкова институция;
 • Попълване, необходимите формуляри за отпускане на кредита;
 • Изготвяне на прогнозни отчети, съобразени с бизнес плана на фирмата.


ДАНЪЧНА ЗАЩИТА :

 • Представителство и защита на фирмата при провеждане на проверки и ревизии (общи, тематични или насрещни) от органите на НАП, НОИ или други инстанции;
 • Предприемане на всякакви мерки за решаване на възникнали въпроси и казуси;
 • Прилагане на тълкуванията на МТСП и НОИ по спорни въпроси и казуси.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ :

 • Сключване на договори с фондове за допълнително пенсионно осигуряване;
 • Сключване на договори със служби по трудова медицина;
 • Изготвяне документи съгласно ЗЗЛД