ИНФОРМАЦИЯ

Ние във FACEBOOK

Ние Ви предлагаме:

  • Коректно отношение;
  • Отлично подготвен екип;
  • Стриктна ангажираност към Вашата дейност;
  • Професионални консултации на достъпен език;
  • И всичко останало, от което се нуждаете, за да започнете, развиете и управлявате успешно своя бизнес.

А по-точно:

СЧЕТОВОДНО ОБЛУЖВАНЕ :

  • Разработване на индивидуалната счетоводна политика на фирмата, съобразно стопанската сфера и изискванията на съвременната нормативна база за счетоводната отчетност;
  • Разработване на индивидуален сметкоплан;
  • Текущо осчетоводяване на първичните документи и следене на оборотите и салдата по сметките;
  • Изготвяне, платежни документи за дължими осигуровки, данъци и такси;
  • Следене, оборота за регистрация и дерегистрация по ЗДДС;
  • Ежемесечно изготвяне на справките - декларации по ЗДДС, следене на резултата за данъчния период (ДДС за внасяне/ДДС за възстановянане);
  • Прихващане, приспадане и възстановяване на резултата (данък за възстановяване) съгласно действащото законодателство;
  • Изчисляване, текущия финансов резултат ;
  • Следене на плащанията и постъплениятата по фактурите;
  • Изготвяне, справки за задълженията и вземанията по партньори;
  • Изчисляване, авансови вноски;
  • Изготвяне, счетоводен и данъчен амортизационен план;
  • Изготвяне, декларация по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък;
  • Изготвяне, Годишен счетоводен отчет съдържащ ? Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за собствения капитал, Отчет за паричните потоци и Приложения, и представянето му в НСС;
  • Изготвяне,годишна данъчна декларация и приложенията към нея.


Т Р З и ЛИЧЕН СЪСТАВ :

  • Изготвяне, трудови договори, длъжностни характеристики, допълнителни споразумения, заповеди за отпуск, заповеди за уволнение и т.н.;
  • Изготвяне и подаване на уведомления по чл.62, ал.4 от КТ;
  • Изчисляване и изготвяне на месечните ведомости за работни заплати;
  • Изготвяне, служебни бележки за Бюрата по труда, Службите за социално подпомагане и др.;
  • Подаване, болнични листа в НОИ;
  • Изготвяне и подаване, магнитен носител на ежемесечна информация за осигурените от фирмата лица ( декларация образец 1 и декларация образец 6);
  • Изготвяне и поддържане трудови досиета на всички работници;
  • Изготвяне,необходимите при пенсиониране документи;
  • Консултации и съвети относно новостите в законодателството по социалното, здравното и пенсионното осигуряване и Кодекса на труда.


РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ДДС :

  • Изготвяне,заявлението за регистрация по ЗДДС и пълен набор от всички необходими счетоводни справки и документи, съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС;
  • Представителство и защита по време на последстващата данъчна проверка, за регистрацията на фирмата по ЗДДС.


ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ :

  • Осчетоводяване, първичните и вторични счетоводни документи и изготвяне на Годишния счетоводен отчет съдържащ ? Баланс, Отчет за приходите и разходите;
  • Отчет за собствения капитал, Отчет за паричните потоци и Приложения, статистически форми и представянето им в НСИ съгласно НСС;
  • Изготвяне, годишна данъчна декларация и приложенията към нея, изчисляване на данъчните задължения и изготвяне на платежните документи.


ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА БАНКОВО КРЕДИТИРАНЕ :

  • Изготвяне, всички счетоводни отчети и справки, изисквани от съответната банкова институция;
  • Попълване, необходимите формуляри за отпускане на кредита;
  • Изготвяне на прогнозни отчети, съобразени с бизнес плана на фирмата.


ДАНЪЧНА ЗАЩИТА :

  • Представителство и защита на фирмата при провеждане на проверки и ревизии (общи, тематични или насрещни) от органите на НАП, НОИ или други инстанции;
  • Предприемане на всякакви мерки за решаване на възникнали въпроси и казуси;
  • Прилагане на тълкуванията на МТСП и НОИ по спорни въпроси и казуси.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ :

  • Сключване на договори с фондове за допълнително пенсионно осигуряване;
  • Сключване на договори със служби по трудова медицина;
  • Изготвяне документи съгласно ЗЗЛД